Negen stadia van gemoedsrust

(HIER grotere versie)

Na de aandacht te hebben gevestigd op een verschijnsel
moet je die beleving niet laten wegglijden;
zodra je je helder bewust wordt van afgeleid zijn
moet je de geest weer terugbrengen naar dat verschijnsel.

Steeds beter zal een verstandige beoefenaar
de geest innerlijk weten te concentreren;
vervolgens laat je de geest zich ook verheugen
doordat je hem de voordelen toont van stabiele meditatie.

Weerstand tegen meditatie moet je bedwingen
door de onwenselijkheden te zien van afgeleid zijn;
op eenzelfde manier moet je het ontstaan bestrijden
van gemoedstoestanden als hunkering of verslagenheid.

Dan vestigt de beoefenaar een natuurlijke geestesstroom
die de vrucht is van het toepassen van een tegengif;
dankzij de gestage beoefening hiervan zul je verwerven
een natuurlijke geestesstroom die geen toepassing meer vraagt.

 

Verzen uit Asanga’s Mahayanasutralankara, geciteerd in
Engle, Artemus B.: Inner Science of Buddhist Practice. Boulder 2009, p. 164
.

Afbeelding uit: Namyal, Dakpo Tashi: Mahamudra, the moonlight;
quintessence of mind and meditation. Delhi 2008

 

 

Samantabhadra’s lofzang

Bodhisattva Samantabhadra

 

Je bekwamen in moeilijke oefeningen gedurende onmetelijke tijden,
vervuld worden door het pure onderricht van onsterfelijke boeddha’s,
vertrouwd raken met het bevorderen van verlichting voor talloze wezens
– luister hoe ik spreek over de weergaloze daden van bodhisattva’s.

Zij dienen de ongebonden boeddha’s en laten alle gehechtheid los,
overal bevrijden zij levende wezens zonder beeldvorming daarover,
zij streven naar duurzame goedheid en onafhankelijkheid van geest
– over hun sublieme oefenpraktijk spreek ik nu.

Immuun voor de kwade wil van demonen uit de drie bestaansgebieden,
worden zij bezield door edelmoedig handelen en hoogste verdienste,
met een vredig hart vermorzelen zij elke vorm van misleiding
– ik spreek nu over het pad dat zij bewandelen.

Niet meer geboeid worden zij door bedrieglijke illusies van de wereld,
zij laten levende wezens kennismaken met veelsoortige transformaties,
in komen, blijven en verdwijnen creëert hun geest talloze vormen
– ik spreek over hun vermogen om iedereen vreugde te schenken.

Dat levende wezens geboren worden, oud worden en sterven,
en gebonden en belaagd worden door onheil en moeite,
daarin zien zij de reden om hen te bevrijden en te bemoedigen
– luister hoe verdienstelijk zij zich inzetten.

Vrijgevigheid, beheersing, geduld, inzet, meditatie, wijsheid,
geschikte middelen, vriendelijkheid, mededogen, gelijkmoedigheid:
in een onafzienbaar tijdspad scholen zij zich hierin
– luister naar de heilzame kracht van deze wezens.

Eeuw op eeuw werken zij aan de realisatie van verlichting,
geen enkel moment zien zij aanleiding zich te hechten aan hun leven,
vanwege hun gelofte anderen te helpen zonder eigenbelang
– ik spreek nu over hun mededogend optreden.

Als ik hun verdiensten jaar in jaar uit bleef schilderen,
zou dat lijken op een druppel schenken in de oceaan,
zo weergaloos, zo onvergelijkbaar is hun innerlijke adel
– dankzij Boeddha’s inspiratie kan ik dit hier schetsen.

 

Bron: Cleary, Thomas: The Flower Ornament Scripture; a translation of the Avatamsaka Sutra.
Boston 1993, p. 1111.

 

 

Erop of eronder (17-07-20)

stiltijdharma-111Audio van meditatie-overleg, opgenomen op donderdag 20 juli 2017.
Thema: Erop of eronder, blijf je door doodsheid bevangen of wil je tot leven komen?

Onwetendheid, verblinding, gepersonifieerd door de godheid Mara, is wat ons uitschakelt. Pas toen de Boeddha in de eindstrijd Mara had overwonnen, bereikte hij realisatie. Dat geeft een goede indicatie tot wat voor diepte de invloed van Mara reikt.

We bevinden ons in een lastig parket omdat we onze onwetendheid niet ten volle beseffen. Eigenlijk functioneren we totaal zinloos zolang we onze potentie niet helder hebben en niet weten wie er aan de touwtjes trekt. De Boeddha heeft de permanente werking van doodsheid helder gemaakt. Geboorte, dood en de twee overige manifestaties van Mara, de verklevingen (klesha’s) en de zintuiglijke illusies (skanda’s – vorm, gevoel, denken, wens en besef) zijn door Boeddha inzichtelijk gemaakt.

Samsara is de oceaan van blindheid die constant draait. Alles wat het ik onderneemt valt hieronder. Iedere poging is een vergeefse sparteling. Eigenlijk zijn we fantomen. Egoïsme vatten wij nog te zeer in morele zin op, terwijl egoïsme veel meer staat voor een wezenlijk niet kloppen. Je kunt niks waarmaken. De grondtoon van behoeftigheid is de oorzaak van al ons lijden. We verkeren in nood. Er is sprake van een diepe, actief knagende onvervuldheid, dat al veel langer duurt dan alleen dit leven. Het juist zien van de omvang van dit probleem doet je beseffen wat er voor kracht voor nodig is om dit op te lossen.

Dit leven prettig maken is geen dharmisch motief. Streven naar geboorte in een betere bestaansvorm is niet dharmisch. Je blijft in die gevallen binnen samsara opereren. Dit cyclische bestaan kan alleen worden doorbroken door iets dat niet beweegt, maar volheid schenkt. De dharma van het hart in jezelf of van leraren. Stel bevrijding centraal, niet de volgende illusie. Pas als je dat écht gaat onderzoeken krijg je oog voor de begoocheling waar je aan onderhevig bent. Je hebt nu geen idee van wat waardigheid is. Daarom duurt het ook zo lang. Alleen het organisch loslaten van kleinheid leidt naar het toelaten van grootheid, ongeacht wat voor verlichtingservaring(en) je tussentijds ook mag hebben.

We moeten onze natuurlijke staat herstellen, de wezenlijk goede en zuivere grondsubstantie die we waarlijk zijn terug innemen. Verblinding is zwaar gevestigd in ons: we gelóven in maakbaarheid. We zien de transformatie en het veroorzaakt worden niet die ervoor zorgen dat niets werkelijk vaststaat. Blijf niet rondspoelen in illusies. Stel de juiste vragen! Onderzoek de grote kwestie!

Je beweegredenen hiervoor zijn tweeledig: vanuit angst, voor degeneratie naar verdere verblinding, het kwijtraken van de samenhang, voor de dood waarbij je hele leven wordt gecomprimeerd naar één punt als in een hogedrukkamer en het de vraag is in welke droomstaat je uitkomt, zonder de verlossing van het wakker worden dit keer. Of vanuit vertrouwen in je potentie. Voelen: er is een edeler identiteit hier – en het onderricht bevestigt dit.

Je gaat langzaam beseffen dat dit niet vrijblijvend is. Dit is onvoorwaardelijk gaande! De invulling van jouw bestaan hapert en is ongewis. Het meest heilige in jouw presentatie is het meest lachwekkende. Het gaat heel natuurlijk voelen om je egoïsme bespottelijk te vinden. Je gaat zien dat je voortdurend de strop van je nek wilt. Beter om je af te vragen of er überhaupt wel iets klopt dan op zoek te blijven naar iets kloppends. Stop met mooi weer spelen, vooral ín jezelf. Je onaffe staat – de juiste oorzaak – de bedoelde kwaliteit: dát is de oplossing. Als je je meldt aan de poort van het zenklooster en het schuifje gaat open, zeg dan: het gaat echt niet goed met mij.

Zonder oplossing heeft het toch helemaal geen zin. Het je verbinden met leraren is een kostbare kans om toe te komen aan je grote kwestie. Maak dit tot belevingsspul, leer ermee werken. Dit maakt je agenda perifeer. De grote pool is jouw heilige redding. Maak het niet tot een onderdeel van jouw spullen. Als je weet waar je mee bezig bent geeft dit rust, kracht, eenheid van binnen enbuiten. Rijpheid is aangaan, besef dat je geen keuze hebt. Verwezenlijk de grote droom. Kleine dromen komen voort uit het geen weet hebben van de grote droom.

Van de 3 juwelen is de Boeddha waarschijnlijk het moeilijkst te begrijpen:
– dharma: is waarheidwerking. Kloppende info laten spoelen.
– sanga: gelijkwaardige vormenkant. Uitnodiging om je te openen.
– boeddha: ingang naar transcendentie, de geest voelen als je ware lichaam. Dit vraagt om inleving, het is je brug naar verwerkelijking. Het maakt je wakker voor waar je mee bezig bent: je maakt de bevrijding mee die ook dit ander mens (Boeddha) concreet heeft meegemaakt.

 

Kracht (gedicht)


 

KRACHT

Bron die alle vuur voedt
verbergt zich in mijn lichaam
adem is haar lieflijk serum
aandrang haar gezag

het vele lijkt van haar los te staan
vonken doven zienderogen
maar ergens smelt van binnen
al wat huid heet tot het ene

beleven waarvan eeuw op eeuw
zij wist dat jouw meesterlijkheid
hierop wachtte en jij
je verheugend nooit stierf.

 

Tekst: Gedel

sluiting

 

Meditatie-metafoor (artikel)

 

vervreemding-vervulling

 

Moedinwaarts beweegt het doel, doelinwaarts beweegt de moed.
(Paul Celan)

 

• AARDE
…Je kruipt onder de huid van je lijf en voelt meteen de vleesvracht met zijn ontelbare krioelende cellen. Wat je hier aantreft is zuivere universumwerking.

• WATER
…De constante eb- en vloed-beweging van de adem stuwt van achter naar voren door je lichaam heen; je leunt pontificaal in de branding van de schepping en laat elke uitademing wegvloeien naar het strand van de wereld.

• VUUR
…Een brede, onbelemmerde uitwisseling doorstroomt en omgeeft je: aardse warmte (roodkleurig) en hemels licht (witkleurig). Je lijf voelt zacht en open, als het weefsel van een lotusbloem.

 • LUCHT
…Het is alsof de compressie of vacuumwerking van leegte zich hier kenbaar maakt als een spontane, kosmische tocht die alle leven naar binnen zuigt, inclusief licht en warmte.

• RUIMTE
…De puurheid en echtheid van deze beleving schenkt diep vertrouwen.

 

> HIER het volledig artikel <

 

sluiting

Tien principes van Zen-meester Torei


Torei (1721–1792), leerling van Hakuin

Als het om transcendentie gaat:
wie gaat het werkelijk ter harte?

Dit zijn de tien principes waarmee leerlingen hun geest kunnen scholen;
onderzoek ze grondig, alsjeblieft:

  1. Gelofte van mededogen – diep en betrokken
  2. Wilskracht – met hart en ziel
  3. Vermogen tot aandacht – breed en ruim
  4. De spiegel van wijsheid – groot en helder
  5. Besef van je ware aard – transcendentie realiseren
  6. Consequente toepassing – lucide en stabiel
  7. Zelfzuchtige emoties – neem afstand
  8. Wereldlijke ideeën – laat los
  9. Spijtbetuiging – oprecht en doorleefd
  10. Twijfel – grondig en secuur

Toets je eigen geest voortdurend aan deze tien principes.
Als je deze tien principes kunt vertrouwen en ze in praktijk kunt brengen, zul je alles kunnen realiseren – alsof je op je gemak wijst naar de palm van je hand.
Enkel dankzij het zien van hun ware aard bereiken alle boeddha’s ware verlichting en ondersteunen zij bodhisattva’s; daarom moet je op de eerste plaats inzicht krijgen in je ware aard.

Bronnen:
Cleary, Thomas: The Undying Lamp of Zen; The Testament of Zen Master Torei. Boston 2011
Torei, Enji: Discourse on the Inexhaustible Lamp of the Zen School. London 1996

 

 

De geest leren kennen (juli 2017)

Bevrijding heeft een verloop: het heeft een horizontale (karma) en een verticale dimensie (dharma). Tijdens het verdiepingsweekend gaf Ad o.a. toelichting op de samenhang tussen illusie en werkelijkheid aan de hand van The awakening of faith; ook uitleg over het bodhisattvapad aan de hand van het model van de drie actieradii.

Model “De drie actieradii”:
http://stiltijdharma.nl/2017/de-drie-actieradii-model/

Vertaling van “The Awakening of faith”:
http://stiltijdharma.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/

 

HIER alle Youtube-video’s