Goedheidsmasker (16-10-31)

stiltijdharma-111Dit is de audio van de laatste Stiltij-krijgskunsttraining – zo bleek achteraf – opgenomen op 31 oktober, vlak voor Ad’s maandretraite.
Thema: het lichaam integreren in het éne pad van ontwaken.

Het overleg van deze training gaat verder dan enkel krijgskunst: we onderzoeken wat het betekent om lichaam te zijn, in het licht van ons totale bestaan.

Heilzaam omgaan met het lichaam houdt in: loslaten, ontspannen, aanvaarden – als natuurlijke voorwaarde voor een betrouwbare identiteit.
Oefenen leert je stabiel te staan in alle dagelijkse interactie.

De basis hiervan is een bewuste, integrale, kalme geest.
Als bodhisattva wil je jezelf en anderen zo goed mogelijk behoeden en bemoedigen; dit leert je je doodsangst te overwinnen en werkelijke liefde te beleven.

Uiteindelijk kan het lichaam gaan fungeren als een soort goedheidsmasker dat je op de wereld legt en dat een geruststellende, harmoniserende en versterkende werking heeft in elke omgeving waar het wordt ingezet.

 

Krijgskunst is geesteswerk (16-09-16)

stiltijdharma-111Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op vrijdag 16 september 2016.
Thema: Ons lichaam is een aspect van ons totaalbestaan; de geest is de basis.

De wezenlijke zin van alle menselijke ontwikkeling is innerlijke groei, bewustwording. Door onszelf en onze omgeving grondig te onderzoeken en te leren kennen, raken we vertrouwd met ons totaalbestaan: lichaam, adem en geest vormen een integraal geheel dat optimale kwaliteit van beleving en functionering mogelijk maakt.

Krijgskunst (lichaamswerk) is leren omgaan met moeite, en de grootste, de meest veelsoortige en meest dynamische moeite, is te vinden in de omgang met zintuiglijke verschijnselen: ‘de wereld’. Zowel vanuit onze binnenwereld als uit de buitenwereld worden we bestookt met signalen en impulsen; integer en efficiënt omgaan daarmee is niet gemakkelijk, het vraagt bereidheid om jezelf tegen het licht te houden, oude patronen en condities te veranderen, voortdurend te groeien.

Ons zintuiglijk apparaat – lichaam en psyche – vormt een instrument om heilzaam te werken ten behoeve van de wereld. Op basis van de oorspronkelijke budo-gedachte (‘de natuurlijke orde handhaven’), heeft Osensei aikido vorm gegeven als een bevrijdende, harmoniserende kracht die bijdraagt aan een leefbare wereld. De basis van deze oefening is een geestelijke intentie, namelijk de wens om de intrinsieke menselijke goedheid te belichamen. Het juist beoefenen hiervan vereist dat dit verlangen stevig geworteld raakt tot een diepe, authentieke motivatie en permanent voeding krijgt uit de juiste bron: ons hart.

Definitief kiezen (16-08-03)

stiltijdharma-111Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op woensdag 3 augustus 2016.
Thema: Definitief kiezen voor de innerlijke levenshouding.

Inspirerende, betrouwbare voorbeelden hebben we nodig om de potentie en de bedoeling van alle oefenen in ons eigen bestaan hier en nu te kunnen belichamen, in alle wisselende omstandigheden. Met grote leraren als Boeddha of Christus kun je je makkelijk identificeren, om zo de definitiefheid van deze intentie te vestigen.

Spiritueel krijgerschap staat voor bodhisattvaschap, de edele helper die vertrouwd is met innerlijke kwaliteit en op grond daarvan zijn best doet om dit in praktijk te brengen. De enige manier om deze kwaliteit te realiseren is elk moment volledig je best doen, met alles wat je hebt. Zo maak je het dagelijks oefenen heel concreet – als tegenwicht tegen de overstelpende concreetheid van wereldse condities en zintuiglijkheid. Onze innerlijke kracht moet minstens zo reëel voelbaar worden als alle externe realiteit.

Er zijn dus twee dingen die we moeten doen: naar het onderricht en de leraren toe alles absorberen wat we kunnen gebruiken; en tegelijkertijd je karmische staat heel concreet tegen het licht durven houden en schoon schip maken met je kleinheid.

In harmonie zijn (16-05-20)

stiltijdharma-111Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op 16 mei 2016.
Thema: in harmonie functioneren, de volheid bewaren

We moeten alles kunnen loslaten wat ons hindert en vastzet; vastzitten is disharmonisch.
De geest – je besef van ingebed zijn in een groter geheel – is de basis voor harmonisch opereren.

We hebben als krijger en bodhisattva een vorstelijke opdracht: zorgen voor een leefbare wereld.
Daarmee dienen we de diepe wetmatigheid van goedheidswerking.

De essentie van krijgskunst is voelen dat je een geestelijk krachtveld bent.

Bevrijdend werken (16-01-04)

stiltijdharma-111Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op 4 januari 2016.
Thema: faciliteren van bevrijding, als opdracht van de spirituele krijger.

Vrij zijn is niet zo gemakkelijk, maar het is wel precies het doel: de adel van vrijheid herstellen.
Dit moet geoefend worden om die kwaliteit werkelijk te kunnen belichamen.

Een van de dingen die we moeten leren is je niet langer vastzetten via toe-eigenen, verwachtingen etc.
Loslaten, niks nodig hebben, wennen aan thuis-zijn: buiten is het nergens te vinden.

De vrije hartskwaliteit is onze al aanwezige zuiverheid, onze betrouwbaarheid en rust.
Je kunt leren daarvan uit te gaan: deze diepste bedoeling van het leven elk moment honoreren.

De weg als levenshouding (15-09-28)

stiltijdharma-111Audio van krijgskunst-onderricht door Ad (28 september 2015).
Thema: eruit te halen wat erin zit.

Blijf niet langs de kant staan, wijk niet voor moeite: ‘Hoe dieper je insteekt, hoe groter de beloning.’
Er is een groot verschil als het gaat om budo als vrijetijdsbesteding of als levensweg.
Je wilt er een continuïteit van maken, een grondtoon in je leven laten zijn, een vlam die permanent brandt.
Op basis van een eigen interesse, van diep verlangen.

Ben jij jezelf wel voldoende waard, of neem je zelfs de oefenweg voor lief?
Wil je je leven zinvol maken, werkelijk leren kennen in zijn volle potentieel?
De weg is in elk geval niet bedoeld om te blijven consumeren.

Het is een fijn geschenk dat we bij Stiltij meerdere disciplines hebben die als ingang naar verwerkelijking kunnen dienen voor je. Maak moedig gebruik van alle mogelijkheden: leer staan voor wat je wilt en wat je bent.
Het gronddoel van krijgskunst is zelfoverwinning; maak daar een constantheid van in je hele dagelijkse bestaan.

Afscheid van kleinheid (15-08-31)

stiltijdharma-111Audio van onderricht door Ad (31 augustus 2015).
Thema: krijgskunst in harmonie brengen met je totaalbestaan.

Hoe langer je traint, hoe duidelijker de potentie en bedoeling ervan jou wordt. Er valt eindeloos veel te leren. We leren in krijgskunst om onze idealen serieus te nemen en niet slechts als troost weg te zetten.

Dat betekent dat we ons totaalbestaan willen activeren, niet enkel een specifiek aspect van ons leven, en daarom moeten we oude definities durven te herzien. In het verlengde daarvan oefenen we ons in het uitdrukken en belichamen van onze diepste visie en ons volle ideaal: oude, zelf gemaakte houdingen leren wijzigen, loslaten, bevrijden – en een instant, elk moment ontstaande echtheid toelaten.

In dit overleg wordt dit geconcretiseerd door verheldering van bodhisattvaschap en van de relatie tussen bewustzijn, energie en zintuiglijkheid. Bewust leven is het doorbreken van geconditioneerd leven. Op basis van die wens ga je je eigen bestaan opnieuw leren innemen, maar nu op de juiste manier: compleet en authentiek.

Kiezen voor de grote pool (15-07-24)

stiltijdharma-111Zonder keuze is er geen groei, enkel vrijblijvendheid. En dat voelt in wezen nikszeggend, omdat de verbinding ontbreekt met de volheid van leven die jij zoekt.

Om te kunnen kiezen voor de kwaliteit die jij zoekt, kun je efficiënt gebruik maken van de twee polen in jezelf: grote ik en kleine ik. Door je te oefenen in het werken vanuit je centrum (grote ik) maak je gaandeweg een einde aan je innerlijke conflict. Je stelt je steeds concreter beschikbaar als een betrouwbaar krachtveld, een bodhisattva (spirituele krijger).

De bedoeling dienen (15-04-17)

De laatste tijd kom ik vaker een overweging tegen: ‘Hoe extremer de wereld draait, d.w.z. hoe extremer de standpunten en de visies worden, hoe meer ze lijken samen te vallen of verwant te zijn met de absolute, onvoorwaardelijke kijk op het leven’.

Als ik denk aan mensen die de IS-filosofie aanhangen of deze levenshouding belichamen: ze zijn volkomen onbekommerd en lijken haast transcendent beschikbaar te zijn voor het universum. Volkomen gelegitimeerd, de waarheid belichamend voor hun gevoel.
Felle, harde opstellingen en extreme uitingen in het algemeen: ze roepen heel wat vragen op, en dus ook vragen naar de juiste manier van oefenen en de juiste manier van groeien als mens.

HIER de complete tekstversie (pdf, 56 kb)

14-12-01 Licht en snel, ademcompressie

De aard van waarheidswerking werkt licht en snel. Het omvat de essentie van wat we zijn: vitale krachtvelden. Dit beoogt het direct innemen van de weg: een permanente open levenshouding waarbij innerlijkheid centraal wordt gesteld.

Conditionering daarentegen heeft een trage, voorspelbare en begrensde werking. Processing en beeldvorming veroorzaken bedrog ten gevolge van de verwarde en slaperige staat waarin men verkeert. Wegens verworvenheid van klein gezag strandt deze functionaliteit, bij gebrek aan nieuwe energie, in een doods verhaal.

Besef van dualiteit is een voorwaarde om als krijger de Dharma betrouwbaar te dienen. De achterwaartse oriëntatie, als permanent vertrekpunt, draagt zo bij aan belichaming van reële werking. Helderheid en gerustheid worden zo op natuurlijke wijze geïntegreerd.
Verbinding met de adem maakt dit meer concreet. Dit energetisch veld – brug tussen lichaam en geest – is niet waarneembaar voor de grove zintuigen, maar dit is geen argument om de reële werking hiervan te ontkennen. Besef van deze wetmatigheid wekt vertrouwen en bezit een herstellend effect. Mede dankzij dit inzicht is het mogelijk om te leunen in de voelbare ademkracht. Dit faciliteert compressie en draagt zo bij aan volheid van leven.