Kiezen voor de grote pool (15-07-24)

stiltijdharma-111Zonder keuze is er geen groei, enkel vrijblijvendheid. En dat voelt in wezen nikszeggend, omdat de verbinding ontbreekt met de volheid van leven die jij zoekt.

Om te kunnen kiezen voor de kwaliteit die jij zoekt, kun je efficiënt gebruik maken van de twee polen in jezelf: grote ik en kleine ik. Door je te oefenen in het werken vanuit je centrum (grote ik) maak je gaandeweg een einde aan je innerlijke conflict. Je stelt je steeds concreter beschikbaar als een betrouwbaar krachtveld, een bodhisattva (spirituele krijger).

De bedoeling dienen (15-04-17)

De laatste tijd kom ik vaker een overweging tegen: ‘Hoe extremer de wereld draait, d.w.z. hoe extremer de standpunten en de visies worden, hoe meer ze lijken samen te vallen of verwant te zijn met de absolute, onvoorwaardelijke kijk op het leven’.

Als ik denk aan mensen die de IS-filosofie aanhangen of deze levenshouding belichamen: ze zijn volkomen onbekommerd en lijken haast transcendent beschikbaar te zijn voor het universum. Volkomen gelegitimeerd, de waarheid belichamend voor hun gevoel.
Felle, harde opstellingen en extreme uitingen in het algemeen: ze roepen heel wat vragen op, en dus ook vragen naar de juiste manier van oefenen en de juiste manier van groeien als mens.

HIER de complete tekstversie (pdf, 56 kb)

14-12-01 Licht en snel, ademcompressie

De aard van waarheidswerking werkt licht en snel. Het omvat de essentie van wat we zijn: vitale krachtvelden. Dit beoogt het direct innemen van de weg: een permanente open levenshouding waarbij innerlijkheid centraal wordt gesteld.

Conditionering daarentegen heeft een trage, voorspelbare en begrensde werking. Processing en beeldvorming veroorzaken bedrog ten gevolge van de verwarde en slaperige staat waarin men verkeert. Wegens verworvenheid van klein gezag strandt deze functionaliteit, bij gebrek aan nieuwe energie, in een doods verhaal.

Besef van dualiteit is een voorwaarde om als krijger de Dharma betrouwbaar te dienen. De achterwaartse oriëntatie, als permanent vertrekpunt, draagt zo bij aan belichaming van reële werking. Helderheid en gerustheid worden zo op natuurlijke wijze geïntegreerd.
Verbinding met de adem maakt dit meer concreet. Dit energetisch veld – brug tussen lichaam en geest – is niet waarneembaar voor de grove zintuigen, maar dit is geen argument om de reële werking hiervan te ontkennen. Besef van deze wetmatigheid wekt vertrouwen en bezit een herstellend effect. Mede dankzij dit inzicht is het mogelijk om te leunen in de voelbare ademkracht. Dit faciliteert compressie en draagt zo bij aan volheid van leven.

14-11-24 Kiai en totaalbestaan

Als mens verkeren we in een permanente trilling die deel uit maakt van ons totaalbestaan. Al menen we met tijden afwezig te zijn, deze suggestie loopt niet synchroon met de vibrerende werkelijkheid.

Kiai als gebundelde energie van lichaam, adem (stem) en geest fungeert zo als expressie van dit heersende krachtveld. Permanent kloppend aanwezig zijn hangt niet af van omstandigheden maar legt organisch de link met innerlijkheid. Dit vraagt een bewuste inzet. De stimulans om je identiteit als krijgerschap natuurlijk in te nemen legt zodanig het accent op een totaal functioneren.

Ons systeem werkt zo als een membraan waar muziek (klank) doorheen stroomt. Welke ingetoomde brave bedoelingen er ook zijn, je kunt de geldige wrijving niet ontkennen. Dat maakt ons als instrument een wonderlijk gegeven dat deel uit maakt van het universele koor.

14-12-08 Betrouwbaar centrum zijn

De uitgangspositie bij aikido omvat twee principes:
1. Een betrouwbaar centrum zijn (neutraal karma)
2. Extensie belichamen (dharma)

Maar wat is een betrouwbaar centrum zijn? En hoe verhoudt zich dit tot een stabiele kwaliteit?
In eerste instantie is het noodzakelijk om vanuit je waardigheid te durven toegeven dat je jezelf wat wijs maakt. Vanuit deze positie kan de boel worden opgeschoond.

De bron van betrouwbaarheid vindt zijn herkomst in een eenduidig gevestigd rustpunt en wordt niet verworven door je af te stemmen op veelvuldige fixaties. De zuiverheid hiervan is bepalend voor de gevormde extensie die zich zo manifesteert.

Notie van innerlijke authenticiteit maakt het mogelijk om hier vertrouwd mee te raken. Rekening houden met je geweten en deze werking interessanter vinden dan wat je allemaal kunt zorgt voor de juiste opstelling. Deze definitieve houding is doorslaggevend voor het belichamen van dharma- kwaliteit.

14-11-17 Masakatsu agatsu katsuhayabi

Masakatsu agatsu katsuhayabi staat letterlijk voor: ‘Ware overwinning is zelfoverwinning’.
Deze opwekkende spreuk wekt ons vermogen om verwerkelijking waardig en soeverein te realiseren. Voor Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido) staat het je committeren aan dit onderricht voor de juiste en grondige levenshouding.

De vraag is hoe dit aspect een vruchtbare plaats krijgt binnen de termen van spiritueel krijgerschap?
Zowel visie (besef van werkelijkheid) als praktijk (belichaming/manifestatie) zijn hierbij van essentieel belang. Wat centraal wordt gesteld is de overwinning van het ‘zelf’, niet te verwarren met kleine overwinningen in de buitenwereld.

Dankzij edele opstelling kun je trouw en standvastig de bedoeling dienen. Zo ontstaat er ruimte om jezelf te vrijwaren van corrupte illusies en suggesties die je telkens vastzetten in voorspelbare ‘ouwe koek’. Zelfonderzoek voelt hierbij als een bruikbare uitnodiging om discrepantie tussen groot en klein gezag te voorkomen.

14-12-05 Geestelijkheid en energielichaam

Werken vanuit de geest is de basis om recht te doen aan de creatieve werking van het universum (ons bestaan). Vanuit deze ruimte ontstaat er de mogelijkheid om je intentie te wekken en zuiver waar te nemen. Deze open houding borgt de verbinding met de onafgebroken eindeloze werkelijkheid.

Osensei maakte als ingang gebruik van het werken met bewustzijnskrachten/goddelijke geesteskrachten. Dankzij deze directe koppeling vindt bewustzijn toegang tot concrete aspecten van onszelf (het leven). Het je gewaarworden van zowel wenselijke als confronterende werking blijkt onderdeel te zijn van jou, maar is niet iets dat je kunt bestempelen als afgescheiden identiteit.

De aard van deze werking is geen particulier verhaal. Hetgeen wat je zoekt is al veel meer gaande dan je had kunnen voorspellen. Dit is vergelijkbaar met het deinen in een gemeenschappelijk bad waar diverse krachten zich uitdrukken in de vorm van golven.

Het leunen in deze transformatieve bewogenheid laat een helder licht vallen op alles wat zich aandient. Inzien dat je van nature geestelijke bewogenheid bent maakt deze verbinding tot een kloppend geheel.